Kolizja czy wypadek? - kolizja...? wypadek...? - KPP Złotów

kolizja...? wypadek...?

Kolizja czy wypadek?

 

Gdy przydarzy Ci się kolizja lub wypadek

 

dsc00835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdy przydarzy Ci się kolizja lub wypadek drogowy powinieneś przede wszystkim zapobiec zwiększeniu się szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
W razie kolizji usuń pojazd na prawe pobocze, aby nie blokował ruchu.
W przypadku, gdy są ofiary w ludziach w żadnym razie nie ruszaj pojazdu.
W razie potrzeby udziel poszkodowanym pierwszej pomocy, niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe i/lub straż pożarną.

Powiadom policję zawsze, gdy:  1.    były ofiary w ludziach i/lub szkoda powstała w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, 2.    została spowodowana poważna szkoda w mieniu, 3.    jesteś jednym z uczestników zdarzenia drogowego, 4.    mogą wystąpić rozbieżności w ocenie sytuacji będącej przyczyną wystąpienia zdarzenia. Wzywanie policji, pomimo dosyć długiego czasu oczekiwania na radiowóz, ma szereg zalet - notatka policji z miejsca zdarzenia może pomóc Ci w uniknięciu ewentualnych problemów w przyszłości, np. często zdarza się, że sprawca próbuje uniknąć odpowiedzialności i wypiera się wcześniej podpisanych oświadczeń.
W sytuacji, gdy nie ma konieczności powiadomienia Policji powinieneś wspólnie z drugim uczestnikiem zdarzenia sporządzić "Wspólne zgłoszenie o wypadku drogowym" na załączonym druku do wydanej Ci przez firmę ubezpieczeniową polisy.
Jeżeli nie masz tego druku na miejscu zdarzenia, a sprawca szkody przyznaje się do winy, dopilnuj aby napisał on oświadczenie, w którym dokładnie opisze okoliczności zdarzenia i potwierdzi swoją winę.
Oświadczenie sprawcy powinno zawierać:1.    Dane osobowe sprawcy, 2.    Nazwę zakładu ubezpieczeń i adres  placówki, w której sprawca zawarł umowę OC, 3.    Nr polisy OC sprawcy i datę jej ważności, 4.    Numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji, 5.    Nr dowodu osobistego i prawa jazdy oraz wszystkie inne dane pomocne w zidentyfikowaniu sprawcy (np. nr sprawy nadany przez policję), 6.    Opis zdarzenia zawierający w miarę możliwości szkic sytuacyjny, 7.    Opis widocznych uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu, 8.    Jednoznaczną formułę przyznania się do winy w całości lub określony stopień przyczynienia, 9.    Czytelny podpis sprawcy. Jeżeli sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym poza RP, zażądaj kopii Zielonej Karty lub dokumentu ubezpieczenia OC granicznego.Przy szkodzie spowodowanej przez zwierzę domowe lub hodowlane ustal dane właściciela i jego ubezpieczenia w zakresie OC (np.: OC rolników, ubezpieczenie mieszkania), natomiast przy szkodzie spowodowanej przez pieszego, np. wyłamanie lusterka, odnotuj jego dane osobowe, adres, a gdy szkodę wyrządziła osoba nieletnia - dodatkowo dane prawnego opiekuna (rodzica).